Իրական թվերի գումարի սահմանումը և հատկությունները

Դիցուք ունենք երկու a ու b իրական թվերը։ Դիտարկենք a'', a' և b'', b' ռացիոնալ թվերը, որոնք բավարարում են հետևյալ անհավասարություններին՝

a''<a<a' և b''<b<b'

a ու b թվերի a+b գումար անվանենք այնպիսի c թիվը, որը գտնվում է, մի կողմից a''+b'' տեսքի բոլոր գումարների և, մյուս կողմից a'+b' տեսքի բոլոր գումարների միջև՝

a''+b''<c<a'+b':

Նախ համոզվենք, որ a ու b իրական թվերի ամեն մի զույգի համար գոյություն ունի այդպիսի c թիվ։

Դիտարկենք a''+b'' տեսքի բոլոր հնարավոր գումարների բազմությունը։ Այդ բազմությունը վերևից սահմանափակ է, օրինակ, a' + b' տեսքի ցանկացած գումարով։ Նշանակենք

c=sup{a''+b''}

Այդ ժամանակ a''+b''≤c և միաժամանակ c≤a'+b': Քանի որ, ինչպիսին էլ լինեն a''<a<a' և b''<b<b' պայմանին բավարարող a'', b'', a', b' ռացիոնալ թվերը, միշտ հնարավոր է, պահպանելով այդ պայմանները, a'' և b'' թվերը մեծացնել, իսկ a' և b' թվերը փոքրացնել, ուստի հենց նոր ստացված հավասարություն-անհավասարությունների մեջ իրականում ոչ մի դեպքում չի կարող հավասարություն լինել։ Այսպիսով c թիվը բավարարում է գումարի սահմանմանը։

Սակայն, այժմ հարց է ծագում, թե արդյոք c=a+b գումարը a''+b''<c<a'+b' անհավասարություններով միարժեք է որոշվում։ Գումարի միակության մեջ համոզվելու համար ընտրենք a'', a', b'', b' թվերն այնպես, որպեսզի՝

a'-a''<e և b'-b''<e,

որտեղ e-ն կամայապես փոքր դրական ռացիոնալ թիվ է։ Այստեղից կստանանք`

(a'+b')-(a''+b'')=(a'-a'')+(b'-b'')<2e

Այսինքն՝ այս տարբերությունը ևս կարելի է ցանկացած չափով փաքր դարձնել (2e թիվը ամեն մի e'>0 թվից փոքր կդառնա, եթե վերցնենք e<e'/2):

Այդ ժամանակ, 2-րդ լեմմայի համաձայն, a''+b'' և a'+b' գումարների միջև գոյություն ունի միայն մեկ թիվ։

Նկատենք, վերջապես, որ եթե a+b -ի գումարելի թվերը երկուսն էլ ռացիոնալ թվեր են, ապա նրանց c=a+b սովորական գումարն, ակներևաբար, բավարարում է a''+b''<c<a'+b' անհավասարություններին։ Այսպիսով, երկու իրական թվերի գումարի վերաբերյալ վերևում տրված ընդհանուր սահմանումը չի հակասում երկու ռացիոնալ թվերի գումարի նախկին սահմանմանը։

Իրական թվերի համար պահպանվում են գումարման բոլոր հիմնական հատկությունները՝

1) a+b=b+a

2) (a+b)+c=a+(b+c)

3) a+0=a

և, վերջապես,

4)a>b պայմանից հետևում է՝ a+c>b+c:

Այս հատկությունները դժվար չէ ապացուցել, հենվելով վերևում տրված գումարի սահմանման վրա և, հասկանալի է, ռացիոնալ թվերի հայտնի հատկությունների վրա․ դրա վրա մենք կանգ չենք առնելու։ Վերջին հատկության օգնությամբ արդարացվում է երկու անհավասարությունների անդամ առ անդամ գումարումը։

Կիսվեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes