1. a թվից n-րդ աստիճանի արմատ հանելու եղանակը
 2. Ռացիոնալ թվերի բազմություն: Նախնական գիտելիքներ
 3. Իռացիոնալ թվի սահմանումը
 4. Իրական թվերի բազմության կարգավորումը
 5. Իրական թվի ներկայացումն անվերջ տասնորդական կոտորակով
 6. Իրական թվերի բազմության անընդհատությունը
 7. Թվային բազմությունների եզրերը
 8. Իրական թվերի գումարի սահմանումը և հատկությունները
 9. Սիմետրիկ թվեր։ Բացարձակ մեծություն
 10. Իրական թվերի արտադրյալի սահմանումը և հատկութունները
 11. Իրական թվերի հետագա հատկություններն ու կիրառությունները։ Արմատի գոյությունը։ Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան
 12. Ցանկացած իրական ցուցիչով աստիճան
 13. Լոգարիթմներ
 14. Հատվածների չափումը
 15. Փոփոխական մեծություն
 16. Փոփոխական մեծության փոփոխման տիրույթը
 17. Ֆունկցիոնալ կախում փոփոխականների միջև։ Օրինակներ
 18. Ֆունկցիայի գաղափարի սահմանումը
 19. Ֆունկցիայի տրման անալիտիկ եղանակը
 20. Ֆունկցիայի գրաֆիկը
 21. Բնական արգումենտի ֆունկցիաներ (հաջորդականություններ)
 22. Պարզագույն տարրական ֆունկցիաներ
 23. Հակադարձ ֆունկցիայի գաղափարը
 24. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ
 25. Ֆունկցիաների սուպերպոզիցիա (տեղադրումներ)։ Տարրական ֆունկցիաների եզրափակիչ դիտողություններ
 26. Թվային հաջորդականություն
 27. Հաջորդականության սահմանի սահմանումը
 28. Անվերջ փոքր մեծություններ
 29. Անվերջ մեծ մեծություններ
 30. Ֆունկցիայի սահմանի սահմանումը (հաջորդականություններով)
 31. Ֆունկցիայի սահմանի մյուս սահմանումը (ε-δ լեզվով)
 32. Միակողմյան սահմաններ
 33. Բնական արգումենտի՝ սահման ունեցող ֆունկցիայի (այսինքն՝ հաջորդականության) հատկությունները
 34. Հաջորդականությունների հատկությունների տարածումը կամայական փոփոխականի ֆունկցիայի դեպքի վրա
 35. Սահմանի անցում հավասարությունում և անհավասարությունում
 36. Լեմմաներ անվերջ փոքրերի բերաբերյալ
 37. Թվաբանական գործողություններ փոփոխականների (հաջորդականությունների) հետ
 38. Անորոշ արտահայտություններ
 39. Հաջորդականության անորոշությունների տարածումը կամայական փոփոխականի ֆունկցիաների դեպքի վրա
 40. Բնական արգումենտի մոնոտոն ֆունկցիայի սահմանը
 41. Ներդրված միջակայքերի լեմման
 42. Մոնոտոն ֆունկցիայի սահմանն ընդհանուր դեպքում
 43. e թիվը որպես հաջորդականության սահման
 44. e թվի մոտավոր հաշվումը
 45. Հիմնական բանաձև e թվի համար։ Բնական լոգարիթմներ
 46. Մասնակի հաջորդականություններ
 47. Վերջավոր սահմանի գոյության պայմանը բնական արգումենտի ֆունկցիայի համար
 48. Վերջավոր սահմանի գոյության պայմանը ցանկացած արգումենըի ֆունկցիայի համար
 49. Անվերջ փոքրերի բաղդատումը
 50. Անվերջ փոքրերի սանդղակ
 51. Համարժեք անվերջ փոքրեր
 52. Անվերջ փոքրի գլխավոր մասի առանձնացումը
 53. Անվերջ մեծերի դասակարգումը
 54. Ֆունկցիայի՝ կետում անընդհատության սահմանումը
 55. Մոնոտոն ֆունկցիայի անընդհատության պայմանը
 56. Թվաբանական գործողություններ անընդհատ ֆունկրցիաների հետ
 57. Տարրական ֆունկցիաների անընդհատությունը
 58. Անընդհատ ֆունկցիաների սուպերպոզիցիան
 59. Մի քանի սահմանների հաշվումը
 60. Աստիճանա-ցուցչային արտահայտություններ
 61. Խզումների դասակարգումը։ Օրինակներ
 62. Թեորեմա ֆունկցիայի զրո դառնալու վերաբերյալ
 63. Թեորեմա միջակա արժեքի վերաբերյալ
 64. Հակադարձ ֆունկցիայի գոյությունը
 65. Թեորեմա ֆունկցիայի սահմանափակության վերաբերյալ
 66. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
 67. Հավասարաչափ անընդհատության գաղափարը
 68. Հավասարաչափ անընդհատության վերաբերյալ թեորեման
 69. Շարժվող կետի արագությունը որոշելու խնդիրը
 70. Կորին շոշափող տանելու խնդիրը
 71. Ածանցյալի սահմանումը
 72. Ածանցյալներ հաշվելու օրինակներ
 73. Հակադարձ ֆունկցիայի ածանցյալը
 74. Ածանցյալների բանաձևերի ցանկ
 75. Ֆունկցիայի աճի բանաձևը
 76. Ածանցյալ հաշվելու պարզագույն կանոնները
 77. Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը
 78. Միակողմյան ածանցյալներ
 79. Անվերջ ածանցյալներ
 80. Դիֆերենցիալի սահմանումը
 81. Դիֆերենցիալի և ածանցյալի գոյության կապը
 82. Դիֆերենցման հիմնական բանաձևերը և կանոնները
 83. Դիֆերենցիալի ձևի անփոփոխականությունը (ինվարիանտությունը)
 84. Բարձր կարգի ածանցյալների սահմանումը
 85. Ընդհանուր բանաձևեր ցանկացած կարգի ածանցյալների համար
 86. Լայբնիցի բանաձևը
 87. Բարձր կարգի դիֆերենցիալներ
 88. Ձևի անփոփոխականության խախտումը բարձր կարգի դիֆերենցիալների համար
 89. Ֆերմայի թեորեման
 90. Ռոլլի թեորեման
 91. Վերջավոր աճերի Լագրանժի թեորեման
 92. Կոշիի վերջավոր աճերի ընդհանրացված թեորեման
 93. Թեյլորի բանաձևը բազմանդամների համար
 94. Թեյլորի բանաձևը։ Կամայական ֆունկցիայի վերլուծումը
 95. Թեյլորի բանաձևի լրացուցիչ անդամի այլ ձև
 96. Թեյլորի բանաձև։ Ստացած բանաձևի կիրառումը տարրական ֆունկցիաների նկատմամբ
 97. Ֆունկցիայի հասստատուն լինելու պայմանը
 98. Ֆունկցիայի մոնոտոն լինելու պայմանը
 99. Մաքսիմումներ և մինիմումներ․ անհրաժեշտ պայմանները
 100. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Առաջին կանոն
 101. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Երկրորդ կանոնը
 102. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը
 103. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Բարձր կարգի ածանցյալի օգտագործումը
 104. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոնումը
 105. Լոպիտալի կանոն։ Անորոշությունների բացումը։ 0/0 տեսքի անորոշություններ
 106. Լոպիտալի կանոն։ Անորոշությունների բացումը։ Անվերջության ձգտող ֆունկցիաների հարաբերության դեպքը
 107. Անորոշությունների մյուս տեսակները
 108. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ։ Ֆունկցիոնալ կախում փոփոխականների միջև։ Օրինակներ
 109. Երկու փոփոխականի ֆունկցիաներ և նրանց որոշման տիրույթները
 110. Թվաբանական m չափանի տարածություն
 111. Տիրույթների օրինակներ m-չափանի տարածության մեջ
 112. Բաց և փակ տիրույթների ընդհանուր սահմանումը
 113. m փոփոխականների ֆունկցիաներ
 114. Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների սահմանը
 115. Հաջորդական սահմաններ
 116. Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների անընդհատությունը և խզումները
 117. Գործողություններ մի քանի փոփոխականի անընդհատ ֆունկցիաների հետ
 118. Ֆունկցիայի զրո դառնալու վերաբերյալ թեորեման
 119. Բոլցանոյի-Վայերշտրասի լեմման
 120. Ֆունկցիայի սահմանափակ լինելու վերաբերյալ թեորեման
 121. Ամբողջ թվերի բազմության սահմանումը
Կիսվեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes