Կոորդինատների մեթոդը

Գծեր և նրանց հավասարումները

Ուղիղ գիծ

Կոնական հատույթների տարրական տեսությունը

Դաս 2։ Շրջանագիծ։
Դաս 3։ Էլիպս։
Դաս 5։ Պարաբոլ։
Դաս 15։ Շոշափող։

Կորդինատների ձևափոխումը։ Գծերի դասակարգումը

2-րդ և 3-րդ կարգի դետերմինանտներ

Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ

Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը

Հավասարումների երկրաչափական նկարագրությունը

Դաս 4։ Սֆերա։

Հարթություն 

Ուղիղ գիծ։

Գլանային և կոնական մակերևույթներ, պտտման մակերևույթներ, 2-րդ կարգի մակերևույթներ

Դաս 5։ Էլիպսոիդ։

Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

 Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

Մատրիցների հանրահաշիվ

Կոմպլեքս թվեր

Բազմանդամներ և նրանց արմատները

Քառակուսային ձևեր

Գծային տարածություններ

Էվկլիդյան տարածություններ

Բազմանդամների արմատների հաշվումը

Դաշտեր և բազմանդամներ

Դաս 44։ Օղակ։
Դաս 45։ Դաշտ։

Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

Մատրիցի նորմալ ձևը

Խմբեր

Դաս 64։ Ենթախմբեր։

Կիսվեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes