Վերադառնալ գլխավոր էջ
Վերադառնալ հավանականությունների տեսության բոլոր նյութերին
Պատահարներ
Հավանականության դասական սահմանումը
Հավանականության վիճակագրական սահմանումը
Երկրաչափական հավանականություններ
Հավանականությունների գումարման թեորեմը
Պատահարների պայմանական հավանականությունը և հավանականությունների բազմապատկման թեորեմը
Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը
Անվերադարձ վերցվածք
Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը
Խնդիրներ հիմնական սահմանումներից և հատկություններից
Բերնուլիի փորձերը
Պատահարների երևումների ամենահավանական թիվը
Բերնուլիի փորձերի ընդհանրացումը
Վերադարձային վերծվածք
Մոավր-Լապլասի թեորեմը
Մոավր-Լապլասի ինտեգրալային թեորեմը
Բերնուլիի թեորեմը
Պուասոնի թեորեմը
Խնդիրներ փորձերի կրկնություններից
Պատահական մեծություն
Դիսկրետ պատահական մեծություն
Անընդհատ պատահական մեծություն
Հավանականությունների մի քանի անընդհատ բաշխումներ
Բազմաչափ պատահական մեծություն
Դիսկրետ բազմաչափ պատահական մեծություն
Անընդհատ բազմաչափ պատահական մեծություն
Պատահական մեծության ֆունկցիայի բաշխումը
Անցումը ցանկացած բաշխում ունեցող պատահական մեծությունից հավասարաչափ բածխում ունեցող պատահական մեծությանը
Անկախ պատահական մեծությունների գումարի բաշխումը
Անկախ պատահական մեծության քանորդի բաշխումը
X2 պատահական մեծությունը
Հավանականությունների Ստյուդենտի բաշխումը
Խնդիրներ պատահական մեծությունների բաշխումից
Պատահական մեծության մաթեմատիկական սպասումը կամ միջին արժեքը
Պատահական մեծության դիսպերսիան
Պատահական մեծության մոմենտները
Մի քանի կարևոր բաշխումների բնութագրիչները
Բազմաչափ պատահական մեծության բնութագրիչները
Կոռելացիա
Խնդիրներ պատահական մեծության բնութագրիչներից
Չեբիշևի անհավասարությունը
Չեբիշևի թեորեմը
Մարկովի թեորեմը
Պատահական մեծության բնութագրող ֆունկցիան և նրա հատկությունները
Մի քանի բաշխումների բնութագրող ֆունկցիաներ
Բնութագրող ֆունկցիայի շրջման բանաձևը
Սահմանային թեորեմներ՝ բնութագրող ֆունկցիաների համար
Հավանականությունների տեսության կենտրոնական սահմանային թեորեմը
Խնդիրներ հավանականությունների տեսության սահմաններից
Գաղափար փորձի էնտրոպիայի մասին
Էնտրոպիայի հատկությունները
Միացյալ փորձերի էնտրոպիան
Պայմանական էնտոպիան և նրա հատկությունները
Գաղափար ինֆորմացիայի մասին
Խնդիրներ՝ էնտրոպիա և ինֆորմացիա բաժնից
Պատահական պրոցեսի սահմանումը
Պատահական պրոցեսի վերջավոր չափանի բաշխման ֆունկցիաները
Պատահական պրոցեսի բնութագրիչները
Մի քանի պատահական պրոցեսների օրինակներ
Ստացիոնար պատահական պրոցես
Խինչինի թեորեմը։ Սպեկտրյալ խտություն և սպեկտրյալ ֆունկցիա
Մարկովյան շղթաներ
Խնդիրներ՝ պատահական պրոցեսներից
Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը
Վերծվածքային բազմության բնութագրիչները
Վերծվածքային բաշխման ֆունկցիան և վերծվածքային խտության ֆունկցիան
Վերծվածքային բնութագրիչների հաշվումը
Երկչափ պատահական մեծության վերծվածքային բնութագրիչները
Երկչափ պատահական մեծության վերծվածքային բնութագրիչների հաշվումը
Վերծվածքային բնութագրիչների մաթեմատիկական սպասումները և դիսպերսիաները
Անհայտ պարամետրերի գնահատականները
Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը
Լավագույն գնահատականներ
Վստահելի հավանականություն և վստահելի միջակայք
Անհայտ բնութագրիչների վստահելի միջակայքը մեծ թվով փորձերի ժամանակ
Նորմալ բաշխման անհայտ պարամետրի վստահելի միջակայքը
Անհայտ բաշխման ֆունկցիայի վերաբերյալ հիպոթեզի ստուգումը
Աղյուսակներ