Վերադառնալ գլխավոր էջ
Վերադառնալ բարձրագույն հանրահաշվի բոլոր նյութերին

Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

Դաս 1։ Անհայտների հաջորդական արտաքսման մեթոդը։
Դաս 2։ Երկրորդ և երրորդ կարգի դետերմինանտներ։
Դաս 3։ Տեղափոխություններ և տեղադրություններ։
Դաս 4։ n-րդ կարգի դետերմինանտներ։
Դաս 5։ Մինորներ և նրանց հանրահաշվական լրացուցիչները։
Դաս 6։ Դետերմինանտների հաշվումը։
Դաս 7։ Կրամերի կանոնը։

Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

Դաս 8։ n-չափանի վեկտորական տարածություն։
Դաս 9։ Վեկտորների գծային կախումը։
Դաս 10։ Մատրիցի ռանգը։
Դաս 11։ Գծային հավասարումների համակարգեր։
Դաս 12։ Գծային համասեռ հավասարումների համակարգեր։

Մատրիցների հանրահաշիվ

Դաս 13։ Մատրիցների բազմապատկումը։
Դաս 14։ Հակադարձ մատրից։
Դաս 15։ Մատրիցների գումարումը և մատրիցի բազմապատկումը թվով։
Դաս 16։ Դետերմինանտների տեսության աքսիոմատիկ կառուցումը։

Կոմպլեքս թվեր

Դաս 17։ Կոմպլեքս թվերի համակարգը։
Դաս 18։ Կոմպլեքս թվերի հետագա ուսումնասիրությունը։
Դաս 19։ Կոմպլեքս թվերից արմատ հանելը։

Բազմանդամներ և նրանց արմատները

Դաս 20։ Գործողություններ բազմանդամների հետ։
Դաս 21։ Բաժանարարներ։ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
Դաս 22։ Բազմանդամների արմատները։
Դաս 23։ Հիմնական թեորեման։
Դաս 24։ Հետևանքներ հիմնական թեորեմայից։
Դաս 25։ Ռացիոնալ կոտորակներ։

Քառակուսային ձևեր

Դաս 26։ Քառակուսային ձևի բերումը կանոնական տեսքի։
Դաս 27։ Իներցիայի օրենքը։
Դաս 28։ Դրական որոշյալ ձևեր։

Գծային տարածություններ

Դաս 29։ Գծային տարածության սահմանումը։ Իզոմորֆիզմ։
Դաս 30։ Վերջավորչափանի տարածություններ։ Բազիս։
Դաս 31։ Գծային ձևափոխություններ։
Դաս 32։ Գծային ենթատարածություններ։
Դաս 33։ Բնութագրիչ արմատներ և սեփական արժեքներ։

Էվկլիդյան տարածություններ

Դաս 34։ Էվկլիդյան տարածության սահմանումը։ Օրթոնորմավորված բազիսներ։
Դաս 35։ Օրթոգոնալ մատրիցներ, օրթոգոնալ ձևափոխություններ։
Դաս 36։ Սիմետրիկ ձևափոխություններ։
Դաս 37։ Քառակուսային ձևի բերումը գլխավոր առանցքներին։ Ձևերի զույգեր։

Բազմանդամների արմատների հաշվումը

Դաս 38։ Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ աստիճանի հավասարումներ։
Դաս 39։ Արմատների սահմանները։
Դաս 40։ Շտուրմի թեորեման։
Դաս 41։ Այլ թեորեմներ իրական արմատների թվի վերաբերյալ։
Դաս 42։ Արմատների մոտավոր հաշվումը։

Դաշտեր և բազմանդամներ

Դաս 43։ Թվային օղակներ և դաշտեր։
Դաս 44։ Օղակ։
Դաս 45։ Դաշտ։
Դաս 46։ Օղակների (դաշտերի) իզոմորֆիզմը։ Կոմպլեկս թվերի դաշտի միակությունը։
Դաս 47։ Գծային հանրահաշիվը և բազմանդամների հանրարաշիվը կամայական դաշտի վրա։
Դաս 48։ Բազմանդամների վերլուծումն անվերծանելի բազմապատկիչների։
Դաս 49։ Արմատների գոյության թեորեման։
Դաս 50։ Ռացիոնալ կոտորակների դաշտը։

Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

Դաս 51։ Մի քանի անհայտներից կազմված բազմանդամների օղակը։
Դաս 52։ Սիմետրիկ բազմանդամներ։
Դաս 53։ Լրացուցիչ դիտողություններ սիմետրիկ բազմանդամների վերաբերյալ։
Դաս 54։ Ռեզուլտանտ։ Անհայտի արտաքսումը։ Դիսկրիմինանտ։
Դաս 55։ Կոմպլեկս թվերի հանրահաշվի հիմնական թեորեմայի երկրորդ ապացույցը։

Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

Դաս 56։ Բազմանդամների վերլուծությունը ռացիոնալ թվերի դաշտի վրա։
Դաս 57։ Ամբողջաթիվ բազմանդամների ռացիոնալ արմատները։
Դաս 58։ Հանրահաշվական թվեր։

Մատրիցի նորմալ ձևը

Դաս 59։ λ-մատրիցների նորմալ ձևը։
Դաս 60։ Միամոդուլ (ունիմոդուլյար) λ մատրիցներ։ Թվային մատրիցների նմանության կապը նրանց բնութագրիչ մատրիցների համարժեքության հետ։
Դաս 61։ Ժորդանյան նորմալ ձև։
Դաս 62։ Նվազագույն բազմանդամ։

Խմբեր

Դաս 63։ Խմբի սահմանումը և օրինակներ։
Դաս 64։ Ենթախմբեր։
Դաս 65։ Նորմալ բաժանարարներ, բազմապատկիչ խմբեր (ֆակտոր-խմբեր), հոմոմորֆիզմներ (նմանաձևություններ)։
Դաս 66։ Աբելյան խմբերի ուղղակի գումարները։
Դաս 67։ Վերջավոր աբելյան խմբեր։